Ty decydujesz jak Reagujesz

 

Słaby stan zdrowia psychicznego, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania występują w każdym wieku, u obu płci, w różnych kulturach i grupach ludności. Od kilku lat rośnie w województwie małopolskim liczba dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, co nie jest wyraźnie widoczne w statystyce publicznej, gdyż wiele osób leczy się podmiotach niepublicznych. O pogarszającym się stanie zdrowia psychicznego młodych mieszkańców województwa małopolskiego, świadczy wzrost zachorowań na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne oraz zaburzenia zachowania, spowodowane różnorodnymi czynnikami, m.in. uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także wzrastający współczynnik samobójstw.

Samobójstwa stanowią w Polsce drugą zaraz po wypadkach przodującą przyczynę zgonów wśród dzieci (powyżej 13 lat), młodzieży i młodych dorosłych. W ostatnich latach obserwujemy tendencję wzrostową współczynnika samobójstw w tej grupie. Pośród czynników ryzyka zaburzeń zdrowia psychicznego i podejmowania zachowań ryzykownych w tej grupie podaje się m.in. wysoki poziom odczuwanego stresu związanego ze szkołą oraz niski poziom odczuwanego wsparcia społecznego i komunikacji w rodzinie. Samobójstwa stanowią jeden z elementów szerszego zjawiska jakim są zachowania autoagresywne. Szacuje się, że około 10% nastolatków prezentuje zachowania autoagresywne, w tym w części z powodów samobójczych. Tylko jeden na ośmiu prezentujących zachowania autoagresywne nastolatków uzyskuje pomoc lekarską. Biorąc pod uwagę ważną rolę środowiska szkolnego w kształtowaniu zasobów dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie wzmacniania odporności psychicznej oraz zapobiegania i radzenia sobie z przemocą rówieśniczą, zaproponowano realizację Programu profilaktycznego skierowanego do dzieci i młodzieży, którego oddziaływania stanowią kompleksową ofertę mogącą przyczynić się do poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w tym zmniejszenia ryzyka suicydalnego.

Nazwa Programu:

„Ty decydujesz jak Reagujesz”

Wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w latach 2023-2024.

Założenia:

Program jest realizowany na zlecenie Województwa Małopolskiego w wyniku ogłoszonego konkursu zgodnie z Uchwałą nr 1128/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Ty decydujesz jak reagujesz” –  wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w latach 2023-2024. Program jest finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 916.000 zł.

Beneficjenci:

   • szkoła podstawowa,
   • brak statusu szkoły specjalnej,
   • szkoła publiczna lub niepubliczna,

Cel Programu:

Zmniejszenie ryzyka zachowań suicydalnych w środowisku szkolnym u dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie województwa małopolskiego biorącej udział w programie.

Czas realizacji:

Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2023/24 (od września 2023 do czerwca 2024).

Nazwa Programu:

„Ty decydujesz jak Reagujesz”

Wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w latach 2023-2024.

Założenia:

Program jest realizowany na zlecenie Województwa Małopolskiego w wyniku ogłoszonego konkursu zgodnie z Uchwałą nr 1128/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Ty decydujesz jak reagujesz” –  wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w latach 2023-2024. Program jest finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 916.000 zł.

Beneficjenci:

 • szkoła podstawowa,

 • brak statusu szkoły specjalnej,

 • szkoła publiczna lub niepubliczna,

Cel Programu:

Zmniejszenie ryzyka zachowań suicydalnych w środowisku szkolnym u dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie województwa małopolskiego biorącej udział w programie.

Czas realizacji:

Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2023/24 (od września 2023 do czerwca 2024).

Dodatkowe informacje

Warsztaty dla uczniów klas 1-3 oraz 4-6

Uczestnikami warsztatów (12h) będą uczniowie wybranej klasy, w której w ocenie zespołu psychologiczno-pedagogicznego występują największe problemy interakcyjne, komunikacyjne i adaptacyjne. Założeniem jest praca z uczniami i sytuacjami problemowymi na tle grupy. Warsztaty prowadzone będą przez specjalistów spełniających następujące kryteria: terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży lub pedagog lub psychoterapeuta lub psycholog z przygotowaniem pedagogicznym lub lekarz mający doświadczenie w oddziaływaniach profilaktycznych, socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą. Ich głównym celem jest przeciwdziałanie zaburzeniom zachowania I emocji oraz propagowanie postaw sprzyjających efektywnemu radzeniu sobie ze stresem. Poruszone zostaną tematy dotyczące samooceny, świadomości emocjonalnej, wrażliwości społecznej, samokontroli, identyfikowania i rozwiązywania problemów. Treść warsztatów zostanie podzielona na cztery podstawowe moduły

Warsztaty dla uczniów klas 7-8

8h warsztatów oraz 3 spotkania typu follow-up 2h

Uczestnikami warsztatów będą uczniowie wytypowanej klasy, w której w ocenie zespołu psychologiczno-pedagogicznego występują największe problemy interakcyjne, komunikacyjne i adaptacyjne. Założeniem jest praca z uczniami i sytuacjami problemowymi na tle grupy. Warsztaty mają służyć integracji grupy, poznanie siebie oraz własnych emocji, będą nakierowane na wzmacnianie poczucia własnej wartości. Poprzez udział w szkoleniu uczniowie będą mogli wzmocnić poczucie własnej wartości oraz samoświadomość. Drugi etap to zapoznanie się funkcjonującymi stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją jako przyczynami ryzykownych zachowań. Trzeci etap to sposób zachowania i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, agresji, przemocy i stresu.

Spotkania follow-up będą miały na celu utrwalenie treści oraz kompetencji, nad którymi pracowano podczas warsztatów, omówienie bieżących problemów, które pojawiły się po zakończeniu warsztatów oraz poszerzenie omawianej problematyki, w zależności od potrzeb uczniów, za pomocą takich metod jak dyskusja grupowa, warsztat, wykład, spotkanie ze specjalistą.

 

Warsztaty dla nauczycieli klas 1-3 oraz 4-6

Głównym celem warsztatów (8h) będzie wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie rozwijania kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mogli wspólnie analizować poszczególne emocje często opisywane jako trudne: złość, strach, wstyd, zazdrość czy smutek. Będą mieli możliwość przedyskutowania typowych reakcji w sytuacjach codziennego życia z nimi związanych oraz kulturowo uznanych strategii działania rodziców, kiedy widzą, że ich dziecko doświadcza określonej emocji. Uczestnicy będą wspólnie poszukiwać możliwości skutecznego reagowania w naładowanych emocjonalnie sytuacjach. Istotnym elementem będą ćwiczenia praktyczne oraz dyskusje na forum grupy. W trakcie warsztatów powstawać będą materiały ułatwiające rozwijanie kompetencji emocjonalnych dzieci, np. bajki o smutnym rycerzu, który nie bał się płakać, propozycje tworzenia w domu kącików złości, filmy o radzeniu sobie z poszczególnymi emocjami itp. Działania te sprzyjać będą generalizacji zdobytych przez dzieci umiejętności w zakresie wykorzystywania technik regulacji emocji. Warsztaty będą odbywały się równolegle do zajęć prowadzonych z udziałem dzieci, celem harmonizowania i wzmacniania zdobywanych kompetencji, a także omawiania bieżących problemów.

Warsztaty dla nauczycieli klas 7-8

Warsztaty dla nauczycieli klas 7-8 (wykład 3h + warsztat 5h). Oddziaływania wobec nauczycieli najstarszej grupy uczniów będą obejmować również 3 spotkania typu follow-up (wykład 90 min + warsztat 90 min), odbywające się średnio raz w miesiącu. Omówiona zostanie problematyka rozwoju człowieka, zadań rozwojowych w dzieciństwie i adolescencji, norm rozwojowych oraz nieprawidłowości w jego przebiegu, w tym w zakresie czynników patogennych i chroniących. Spotkania w formie warsztatów pozwolą zintegrować grupę. Odbędzie się praca na konkretnych przypadkach, umożliwiająca praktyczne omówienie dostarczonej na wykładzie wiedzy. Spotkania follow-up będą dotyczyć kolejno: psychopatologii wieku rozwojowego (omówienie zaburzeń psychicznych, identyfikacja obszarów trudnych i kryzysowych), profilaktyki depresji, zachowań ryzykownych i samobójstw (stany nagłe w psychiatrii, żałoba i sposoby rozmawiania o niej z dziećmi i młodzieżą, aspekty prawne, postwencja), zachowania agresywne (czynniki chroniące i sprzyjające zachowaniom agresywnym, wzmacnianie samoświadomości oraz poczucia własnej wartości jako ważny element profilaktyki zachowań agresywnych).

Spotkanie dla rodziców klas 1-3 oraz 4-6

Szkolenie dla rodziców odbędzie się w formie 120-minutowego spotkania. Głównym celem będzie wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie rozwijania kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mogli wspólnie zastanawiać się nad różnymi aspektami rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci. Będą mieli możliwość przedyskutowania typowych reakcji w sytuacjach codziennego życia z nimi związanych oraz kulturowo uznanych strategii działania rodziców, kiedy widzą, że ich dziecko doświadcza określonej emocji. Uczestnicy będą wspólnie poszukiwać możliwości skutecznego reagowania w naładowanych emocjonalnie sytuacjach. Formy pracy sprzyjać będą generalizacji zdobytych przez dzieci umiejętności w zakresie wykorzystywania technik regulacji emocji. Rodzice otrzymają informację o możliwościach poszukiwania wsparcia. . Jednocześnie trenerzy omówią rezultaty i wnioski płynące z realizacji warsztatów z uczniami, najczęściej dostrzegane problemy i wątpliwości oraz wskażą sposoby ich rozwiązywania.

Szkolenie dla rodziców klas 7-8

Szkolenie będzie miało formę 120-minutowego spotkania. Głównym celem będzie wzbogacenie wiedzy na temat zaburzeń zachowania i emocji u młodzieży, a także sposobów przeciwdziałania im, rozwijanie świadomości emocjonalnej i samoregulacji oraz uzyskanie informacji na temat możliwości poszukiwania adekwatnego wsparcia. Spotkanie będzie opierało się na omawianiu konkretnych przypadków. . Jednocześnie trenerzy omówią rezultaty i wnioski płynące z realizacji warsztatów z uczniami, najczęściej dostrzegane problemy i wątpliwości oraz wskażą sposoby ich rozwiązywania.

Projekt w mediach

Program realizowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego

Program realizowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego