Konferencja "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - kiedy zapala się czerwona lampka"

Szczegółowe informacje konferencji

Formularz rejestracyjny

Formularz rejestracyjny

Szczegółowe informacje konferencji

Od kilku lat rośnie w województwie małopolskim liczba dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, co nie jest wyraźnie widoczne w statystyce publicznej, gdyż wiele osób leczy się podmiotach niepublicznych. O pogarszającym się stanie zdrowia psychicznego młodych mieszkańców województwa małopolskiego, świadczy wzrost zachorowań na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne oraz zaburzenia zachowania, spowodowane różnorodnymi czynnikami, m.in. uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także wzrastający współczynnik samobójstw.

Samobójstwa stanowią w Polsce drugą zaraz po wypadkach przodującą przyczynę zgonów wśród dzieci (powyżej 13 lat), młodzieży i młodych dorosłych. W ostatnich latach obserwujemy tendencję wzrostową współczynnika samobójstw w tej grupie. W 2022 r. liczba prób samobójczych dzieci i młodzieży, wg. danych udostępnionych przez Policję wyniosła w Polsce aż 2031, z czego 150 zakończyło się zgonem. W Małopolsce odnotowano 193 prób samobójczych, co przekłada się na trzeci najwyższy wynik w kraju. Aż 40 proc. osób ponawia próbę samobójczą w okresie około 12-14 miesięcy od pierwszej podjętej próby. Pośród czynników ryzyka zaburzeń zdrowia psychicznego i podejmowania zachowań ryzykownych w tej grupie podaje się m.in. wysoki poziom odczuwanego stresu związanego ze szkołą oraz niski poziom odczuwanego wsparcia społecznego i komunikacji w rodzinie. Samobójstwa stanowią jeden z elementów szerszego zjawiska jakim są zachowania autoagresywne. Szacuje się, że około 10% nastolatków prezentuje zachowania autoagresywne, w tym w części z powodów samobójczych. Tylko jeden na ośmiu prezentujących zachowania autoagresywne nastolatków uzyskuje pomoc lekarską.

Województwo Małopolskie realizuje przy pomocy specjalistów zgromadzonych wokół Szpitala Klinicznego im. dr. J.Babińskiego SPZOZ w Krakowie Program z zakresu zdrowia publicznego o charakterze profilaktycznym, skierowany do dzieci i młodzieży, którego oddziaływania stanowią kompleksową ofertę mogącą przyczynić się do poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w tym zmniejszenia ryzyka suicydalnego.

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów w zakresie tej tematyki, zwrócenia uwagi na podłoże tych zjawisk, możliwości jakie daje aktualny system wsparcia i leczenia oraz narzędzi służących wzmacnianiu odporności psychicznej dzieci i młodzieży. 

 

„Ty decydujesz jak reagujesz”

 

wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w województwie małopolskim w roku szkolnym 2023/2024

 

Program profilaktyki samobójstw dzieci i młodzieży realizowany jest w roku szkolnym 2023/24 w 20 szkołach podstawowych z terenu Małopolski. Prowadzone są szkolenia i warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców z klas 1–8. Program ma na celu przeciwdziałanie zaburzeniom zachowania i emocji rozpoczynającym się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym oraz propagowanie postaw sprzyjających efektywnemu radzeniu sobie ze stresem. W ramach zajęć rozwijane są kompetencje społeczne i emocjonalne u dzieci i młodzieży. Ważnym aspektem jest edukacja na temat rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, praca warsztatowa na temat wspierania bezpiecznego klimatu klasy/szkoły, rozwijania umiejętności rozwiązywania konfliktów i tzw. przymierza przeciw przemocy. W ramach spotkań z Radą Pedagogiczną i Radami Rodziców omawiane są kwestie zaburzeń zachowania i emocji, sposoby przeciwdziałania im, rozwijanie świadomości emocjonalnej i regulacji emocjonalnej u dzieci. Uczestnicy tych spotkań otrzymują także informacje o ośrodkach oferujących szeroko rozumiane wsparcie. Omówione zostają wnioski z przeprowadzonych warsztatów, zostanie także poruszona tematyka bezpiecznej szkoły, roli współpracy pomiędzy środowiskami w rozwijaniu zasobów społeczno-emocjonalnych u dzieci i młodzieży. W ramach programu powstają też liczne materiały informacyjno-edukacyjne tj.: artykuły, filmy, infografiki oraz organizowane są otwarte webinaria.

Program jest kontynuacją, przeprowadzonego pilotażowo Programu w roku szkolnym 2021/2022 na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego. W zadaniu wzięło udział sześć szkół podstawowych z terenu Krakowa, Niepołomic, Skawiny i Krzęcina (gmina Skawina). W roku szkolnym 2022/23 w Programie wzięło udział już 8 szkół z całego Województwa.

Kontakt w sprawie konferencji lub Programu pod adresem: tydecydujesz@babinski.pl


Więcej informacji na stronach:

www.tydecydujesz.babinski.pl
www.profilaktykawmalopolsce.pl