Ty decydujesz jak Reagujesz

Słaby stan zdrowia psychicznego, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania występują w każdym wieku, u obu płci, w różnych kulturach i grupach ludności. Od kilku lat rośnie w województwie małopolskim liczba dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, co nie jest wyraźnie widoczne w statystyce publicznej, gdyż wiele osób leczy się podmiotach niepublicznych. O pogarszającym się stanie zdrowia psychicznego młodych mieszkańców województwa małopolskiego, świadczy wzrost zachorowań na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne oraz zaburzenia zachowania, spowodowane różnorodnymi czynnikami, m.in. uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także wzrastający współczynnik samobójstw.

Samobójstwa stanowią w Polsce drugą zaraz po wypadkach przodującą przyczynę zgonów wśród dzieci (powyżej 13 lat), młodzieży i młodych dorosłych. W ostatnich latach obserwujemy tendencję wzrostową współczynnika samobójstw w tej grupie. Pośród czynników ryzyka zaburzeń zdrowia psychicznego i podejmowania zachowań ryzykownych w tej grupie podaje się m.in. wysoki poziom odczuwanego stresu związanego ze szkołą oraz niski poziom odczuwanego wsparcia społecznego i komunikacji w rodzinie. Samobójstwa stanowią jeden z elementów szerszego zjawiska jakim są zachowania autoagresywne. Szacuje się, że około 10% nastolatków prezentuje zachowania autoagresywne, w tym w części z powodów samobójczych. Tylko jeden na ośmiu prezentujących zachowania autoagresywne nastolatków uzyskuje pomoc lekarską. Biorąc pod uwagę ważną rolę środowiska szkolnego w kształtowaniu zasobów dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie wzmacniania odporności psychicznej oraz zapobiegania i radzenia sobie z przemocą rówieśniczą, zaproponowano realizację Programu profilaktycznego skierowanego do dzieci i młodzieży, którego oddziaływania stanowią kompleksową ofertę mogącą przyczynić się do poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w tym zmniejszenia ryzyka suicydalnego.

Nazwa Programu:

„Ty decydujesz jak Reagujesz”

Profilaktyka samobójstw dzieci i młodzieży poprzez wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w latach 2021-2022.

Program jest realizowany na zlecenie Województwa Małopolskiego w wyniku ogłoszonego konkursu zgodnie z Uchwałą nr 1001/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Ty decydujesz jak reagujesz” – Profilaktyka samobójstw dzieci i młodzieży poprzez wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w latach 2021-2022. Program jest finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 187.000 zł

Założenia:

Beneficjenci:

   • szkoła podstawowa,
   • brak statusu szkoły specjalnej,
   • szkoła publiczna lub niepubliczna,

Zmniejszenie ryzyka zachowań suicydalnych w środowisku szkolnym u dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie województwa małopolskiego biorącej udział w programie.

Cel Programu:

Czas realizacji:

Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2021/22
(od września 2021 do czerwca 2022).

Nazwa Programu:

„Ty decydujesz jak Reagujesz”

Profilaktyka samobójstw dzieci i młodzieży poprzez wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w latach 2021-2022.

Założenia:

Program jest realizowany na zlecenie Województwa Małopolskiego w wyniku ogłoszonego konkursu zgodnie z Uchwałą nr 1001/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Ty decydujesz jak reagujesz” – Profilaktyka samobójstw dzieci i młodzieży poprzez wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w latach 2021-2022. Program jest finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 187.000 zł

Beneficjenci:

   • szkoła podstawowa,
   • brak statusu szkoły specjalnej,
   • szkoła publiczna lub niepubliczna,

Cel Programu:

Zmniejszenie ryzyka zachowań suicydalnych w środowisku szkolnym u dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie województwa małopolskiego biorącej udział w programie.

Czas realizacji:

Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2021/22 (od września 2021 do czerwca 2022).

Dodatkowe informacje

Warsztaty dla nauczycieli klas 1-3 oraz 4-6

Głównym celem warsztatów (8h) będzie wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie rozwijania kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mogli wspólnie analizować poszczególne emocje często opisywane jako trudne: złość, strach, wstyd, zazdrość czy smutek. Będą mieli możliwość przedyskutowania typowych reakcji w sytuacjach codziennego życia z nimi związanych oraz kulturowo uznanych strategii działania rodziców, kiedy widzą, że ich dziecko doświadcza określonej emocji. Uczestnicy będą wspólnie poszukiwać możliwości skutecznego reagowania w naładowanych emocjonalnie sytuacjach. Istotnym elementem będą ćwiczenia praktyczne oraz dyskusje na forum grupy. W trakcie warsztatów powstawać będą materiały ułatwiające rozwijanie kompetencji emocjonalnych dzieci, np. bajki o smutnym rycerzu, który nie bał się płakać, propozycje tworzenia w domu kącików złości, filmy o radzeniu sobie z poszczególnymi emocjami itp. Działania te sprzyjać będą generalizacji zdobytych przez dzieci umiejętności w zakresie wykorzystywania technik regulacji emocji. Warsztaty będą odbywały się równolegle do zajęć prowadzonych z udziałem dzieci, celem harmonizowania i wzmacniania zdobywanych kompetencji, a także omawiania bieżących problemów.

Warsztaty dla klas 7-8

8h warsztatów oraz 3 spotkania typu follow-up 2h

Uczestnikami warsztatów będą 3-4 wytypowane osoby z klasy, preferowane osoby z samorządu klasowego, możliwa jedna dodatkowa osoba wytypowana przez wychowawcę. Typowane osoby muszą spełniać kryteria związane z adekwatnym i prospołecznym funkcjonowaniem w grupie, co zostanie szczegółowo omówione na spotkaniu z Radą Pedagogiczną. Warsztaty mają służyć integracji grupy, poznanie siebie oraz własnych emocji, będą nakierowane na wzmacnianie poczucia własnej wartości. Poprzez udział wzmocnić poczucie własnej wartości oraz samoświadomość. Drugi etap to zapoznanie się funkcjonującymi stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją jako przyczynami ryzykownych zachowań. Trzeci etap to sposób zachowania i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, agresji, przemocy i stresu.

Spotkania follow-up będą miały na celu utrwalenie treści oraz kompetencji, nad którymi pracowano podczas warsztatów, omówienie bieżących problemów, które pojawiły się po zakończeniu warsztatów oraz poszerzenie omawianej problematyki, w zależności od potrzeb uczniów, za pomocą takich metod jak dyskusja grupowa, warsztat, wykład, spotkanie ze specjalistą.

Warsztaty dla nauczycieli klas 7-8

Warsztaty dla nauczycieli klas 7-8 (wykład 3h + warsztat 5h). Oddziaływania wobec nauczycieli najstarszej grupy uczniów będą obejmować również 3 spotkania typu follow-up (wykład 90 min + warsztat 90 min), odbywające się średnio raz w miesiącu. Omówiona zostanie problematyka rozwoju człowieka, zadań rozwojowych w dzieciństwie i adolescencji, norm rozwojowych oraz nieprawidłowości w jego przebiegu, w tym w zakresie czynników patogennych i chroniących. Spotkania w formie warsztatów pozwolą zintegrować grupę. Odbędzie się praca na konkretnych przypadkach, umożliwiająca praktyczne omówienie dostarczonej na wykładzie wiedzy. Spotkania follow-up będą dotyczyć kolejno: psychopatologii wieku rozwojowego (omówienie zaburzeń psychicznych, identyfikacja obszarów trudnych i kryzysowych), profilaktyki depresji, zachowań ryzykownych i samobójstw (stany nagłe w psychiatrii, żałoba i sposoby rozmawiania o niej z dziećmi i młodzieżą, aspekty prawne, postwencja), zachowania agresywne (czynniki chroniące i sprzyjające zachowaniom agresywnym, wzmacnianie samoświadomości oraz poczucia własnej wartości jako ważny element profilaktyki zachowań agresywnych).

Spotkanie dla rodziców klas 1-3 oraz 4-6

Szkolenie dla rodziców odbędzie się w formie 90-minutowego spotkania. Głównym celem będzie wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie rozwijania kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mogli wspólnie zastanawiać się nad różnymi aspektami rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci. Będą mieli możliwość przedyskutowania typowych reakcji w sytuacjach codziennego życia z nimi związanych oraz kulturowo uznanych strategii działania rodziców, kiedy widzą, że ich dziecko doświadcza określonej emocji. Uczestnicy będą wspólnie poszukiwać możliwości skutecznego reagowania w naładowanych emocjonalnie sytuacjach. Formy pracy sprzyjać będą generalizacji zdobytych przez dzieci umiejętności w zakresie wykorzystywania technik regulacji emocji. Rodzice otrzymają informację o możliwościach poszukiwania wsparcia.

Szkolenie dla rodzicó klas 7-8

Szkolenie będzie miało formę 90-minutowego spotkania. Głównym celem będzie wzbogacenie wiedzy na temat zaburzeń zachowania i emocji u młodzieży, a także sposobów przeciwdziałania im, rozwijanie świadomości emocjonalnej i samoregulacji oraz uzyskanie informacji na temat możliwości poszukiwania adekwatnego wsparcia. Spotkanie będzie opierało się na omawianiu konkretnych przypadków. Prowadzący umożliwią ponadto rodzicom zgłoszenie problemów (ostatnie 15 minut szkolenia), z którymi nie chcieli dzielić się na tle innych.

Spotkanie z przedstawicielami Rady Rodziców

Spotkanie będzie miało formę 90-minutowej rozmowy i skierowane będzie do członków Rady Rodziców. Jego celem będzie omówienie rezultatów i wniosków płynących z realizacji warsztatów z uczniami, najczęściej dostrzeganych problemów i wątpliwości oraz sposobu ich rozwiązywania.

Projekt w mediach

Program realizowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego